Safety & Security Test Arena var ett stort regionalt samarbetsprojekt i norra Sverige. Projektet följde triple helix-modellen, där partners från näringslivet, offentliga sektorn och universitetet samverkar. Blåljusmyndigheter, dvs polis, ambulans och räddningstjänst, och företag ville tillsammans med forskare vid Umeå universitet ta fram innovativa lösningar för optimal samverkan vid olycksplatsen och skadehändelser.

Projektet samordnades av Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet och bestod av aktiviteter som var inriktade på

  • utveckling av konkreta produkter,
  • test – och träningsverksamhet, och
  • forskning om samverkan mellan blåljusmyndigheter

Projektet finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden som en investering i tillväxt och sysselsättning för stärkandet av forskning, teknisk utveckling och innovation i övre Norrland.  Projektet pågick från oktober 2016 till mars 2020 och involverade aktörer från hela Norrland.

VARFÖR SKAPADES EN SAFETY & SECURITY TEST ARENA?

Klimatförändringar, terrorism och ändrade politiska strukturer i hela världen ställer allt större krav på myndigheter och insatspersonal i våra samhällen. Test- och övningsverksamhet är starkt prioriterade områden i arbetet med att stärka samhällets skydd och beredskap. Samtidigt behövs fler och bättre produkter som underlättar arbetet för myndigheter och insatspersonal.

VARFÖR GENOMFÖRDES PROJEKTET I NORRLAND?

Europeiska CBRNE – centret har stor erfarenhet av arbete med över 20 olika EU-finansierade FoU projekt inom säkerhetsområdet.

Företag från regionen tar fram produkter inom området och har stor tillväxtpotential. De har mött hinder i sin vilja att etablera sig på en ökande internationell marknad för produkter och tjänster som ska skydda samhället mot effekter av katastrofer och skadehändelser.

Norra Sverige har tillgång till starka nätverk, infrastruktur, goda forskningsresurser och stor kompetens för att leda forskning och utvecklingsprojekt just inom säkerhetsområdet. Bland annat finns resurser i form av tung gruvindustri med erfarenhet av övnings- och testverksamhet.

Blåljusmyndigheterna i norra Sverige är öppna för samverkan med forskarsamhället och villiga att testa nya produkter och metoder. Flera representanter för forskning och räddningstjänsten har erfarenheter från internationella katastrofinsatser.

HUR FUNGERADE S&S TEST ARENA?

Projektet bestod av ett flertal aktiviteter, som dels var inriktade på utveckling av konkreta produkter (utbildningstjänster, träning i simulerade miljöer, räddningsutrustning) samt test- och övningsverksamhet och dels på forskning om samverkan mellan blåljusmyndigheter. Produkter och tjänster för blåljusmyndigheters behov utvecklades i tätt samarbete mellan forskare och näringsliv samt yrkesverksam personal och instruktörer från blåljusmyndigheterna. Tester av sådana produkter, tjänster och metoder var en väsentlig del av S&S Test Arena.