Aktivitet 5

a5-bild

foto: Tom Uppstu

Utbildning för samverkan vid allvarliga skadehändelser i undermarksanläggningar

Det finns en stor kunskapslucka vad gäller medicinskt omhändertagande av skadade vid masskadesituationer i undermarksanläggningar. Aktivitet 5 ska ta fram kunskap som kan fylla denna lucka och ligga till grund för utbildning inom området.

När allvarliga händelser inträffar i gruvor försvåras räddningsarbetet och det medicinska omhändertagandet ofta av faktorer som långa transportavstånd, glesa sjukvårdsresurser och svårigheter att nå ner till de drabbade. Tidigare forskning har mest inriktat sig på maskiner/infrastruktur, miljökonsekvenser och risker i kolgruvor, medan samverkans- och beredskapsfrågor har hamnat i skymundan. Säkerhetsansvarige inom gruvindustrin och blåljuspersonal efterlyser utbildning och träning för räddningsinsatser i denna speciella miljö.

Aktivitet 5 ska därför ta fram vetenskaplig kunskap med skadestatistik och erfarenhetsbaserad forskning angående konkreta fakta och behov samt omsätta denna kunskap i olika utbildningsmoduler för samverkan mellan gruvindustrin, ambulanssjukvård och räddningstjänst. Det slutliga målet är att presentera kunskap om katastrofmedicinskt omhändertagande i undermarksanläggningar, på vilken nya utbildningspaket kan baseras.

Aktivitet 5 leds av professor Britt-Inger Saveman, Kunskapscentrum Katastrofmedicin vid Umeå universitet. Medverkar gör forskare från Kunskapscentrum Katastrofmedicin, yrkesverksam personal från räddningstjänst och akutsjukvård, Björkdalsgruvan och Boliden AB, samt ytterligare företag.

Vill du veta mer?