Utbildning för samverkan vid allvarliga skadehändelser i undermarksanläggningar

RESULTAT

Aktivitet 5 hade syftet att ta fram ett utbildningsprogram för räddning i underjordsmiljö, vilket riktade sig till blåljus- och gruvpersonal. Inom ramen för utvecklingen av utbildningsprogrammet har aktiviteten fått fram ett antal resultat. Dessa produkter som har framtagits inom aktiviteten har testats vid flertalet övningar, bl.a. gruvövning Lukas och Stig. Dessutom finns ett flertal vetenskapliga publikationer, vilka presenterar forskningsresultat kring bl.a. bergarbetares beredskap att ta hand om skadade kollegor innan ambulans och räddningstjänst har kommit på plats. Inom denna del av projektet ingick också forskning angående skadehändelser och räddningsinsatser i tunnelmiljö, där bland annat det prehospitala omhändertagandet studerades.

Aktiviteten tog i sitt arbete fram vetenskaplig kunskap med skadestatistik och erfarenhetsbaserad forskning angående konkreta fakta och behov samt omsatte denna kunskap i olika utbildningsmoduler för samverkan mellan gruvindustrin, ambulanssjukvård och räddningstjänst. Det slutliga målet var att presentera kunskap om katastrofmedicinskt omhändertagande i undermarksanläggningar, på vilken dessa utbildningspaket baserades.

Utbildning i samverkan vid en större skadehändelse orsakad av brand i gruvmiljö – från larm till utvärdering av insats

För en god samverkan vid skadehändelser i gruvmiljö krävs att aktörerna har kännedom om varandras uppgifter. Den här 26 minuter långa utbildningsfilmen, syftar till att ge kunskap om de uppgifter, begrepp och arbetssätt som krävs för god samverkan från larm till utvärdering av insats. Samverkansutbildningen är web-baserad och deltagarna får ta del av den innan fullskalig övning. Målet med utbildningen är att öka förståelsen för varandras organisationers uppgifter, begrepp och arbetssätt. Certifikat Utbildningsfilm

Utbildning i första hjälpen för bergarbetare

Grundläggande fyra timmars utbildning i första hjälpen anpassad för bergarbetare/gruvindustri. Vid livshotande skadehändelse eller akut sjukdom i gruva är första hjälpen och väl fungerande rutiner avgörande, i väntan på räddningstjänst, ambulans och ett medicinskt omhändertagande. Den här utbildningen ger grundläggande kunskaper i undersökning och första hjälpen vid akuta skador och sjukdomstillstånd, träning i kommunikation och kännedom om ledningsorganisationen i händelse av olycka. Målet med utbildningen i första hjälpen är att öka chanserna för personer i underjordsmiljö som drabbats av akut skada eller sjukdom att överleva samt minska de negativa följderna av händelsen. Certifikat Första Hjälpen Bergarbetare

 

a5-bild

foto: Tom Uppstu

Utbildning i Ledningstavla för nödlägesgruppen

Vid skadehändelse i gruvmiljö krävs god samverkan mellan flera aktörer för att minimera de negativa följderna av händelsen. Räddningstjänstens, ambulansens och polisens arbete underlättas av en god nödlägeshantering internt hos gruvbolaget. Den här utbildningen i varför och hur en så kallad Ledningstavla kan användas bidrar till förbättrad beredskap och förberedelse vid skadehändelse. På detta sätt skapas förutsättningar för nödlägeshantering och räddningsarbete som helhet ska fungera tillfredsställande. Målet med utbildningen i Ledningstavla för nödlägesgruppen är att underlätta samverkan mellan olika aktörer vid en allvarlig händelse i gruvmiljö. Utbildningens längd är två timmar. Certifikat Ledningstavelutbildning

 

13-november-bild-1-ledningstavla 13-november-bild-2 13-november-bild-3-ledningstavla 13-november-bild-4-ledningstavla

PRESENTATIONER

Presentation första hjälpen för bergarbetare från Safety & Security Test Arenas årsmöte 14 november 2019

Presentation utbildning samverkande aktörers organisation från Safety & Security Test Arenas årsmöte 14 november 2019

PUBLIKATIONER, RAPPORTER OCH DOKUMENTATION

PREPAREDNESS FOR MINING INJURY INCIDENTS: INTERVIEWS WITH SWEDISH RESCUERS, av Sofia Karlsson, Lina Gyllencreutz, Gunnar Engström, Ulf Björnstig och Britt-Inger Saveman. Rapporten presenterar resultatet av fokusgruppintervjuer som genomfördes från oktober 2015 t.o.m. april 2016. Fokusgrupperna bestod av personal från gruva, räddningstjänst och ambulans, och syftet med studien var att undersöka personernas tankar, känslor och handlingar gällande hantering av personskador som kan hända under jord i en gruva, vid exempelvis trafikolycka, brand och ras.

Mass Casualty Incidents in the Underground Mining Industry: Applying the Haddon Matrix on an Integrative Literature Review, en litteraturstudie kring masskadehändelser i underjordsgruvor, av Karl Gunnar Engström, John Angrén, Ulf Björnstig, Britt-Inger Saveman.

Utbildningspaket för gruvpersonal och blåljusmyndigheter, en rapport med utbildningspaketet beskrivet för samverkan vid allvarliga skadehändelser i gruvor, av Lina Gyllencreutz, Sofia Karlsson, Britt-Inger Saveman och Tom Uppstu.

Tunnlar vs gruvor, en rapport om skadehändelser i tunnlar i jämförelse med händelser i underjordsgruvor, av Sofia Karlsson, Lina Gyllencreutz, Ulf Björnstig och Britt-Inger Saveman.

Kartläggning av ledning på operativ nivå vid tunnelincidenter i Norge, en studie om skadehändelser i tunnlar där tunnelmiljön blir en försvårande faktor. Eftersom det i Sverige inte finns särskilt många vägtunnlar, är erfarenheten från stora olyckor i sådan miljö relativt begränsad. Deltagare inom aktivitet 5 åkte därför tillsammans med representanter från Kunskapcentrum för katastrofmedicin vid Umeå universitet till Oslo på studiebesök och träffade den grupp som arbetar med olyckor i tunnelmiljö. Studien är skriven av Johan Hylander, Britt-Inger Saveman, Ulf Björnstig och Lina Gyllencreutz.

Aktivitet 5 leddes av professor Britt-Inger Saveman, Kunskapscentrum Katastrofmedicin vid Umeå universitet. Medverkade gjorde även forskare från Kunskapscentrum Katastrofmedicin, yrkesverksam personal från räddningstjänst och akutsjukvård, Björkdalsgruvan och Boliden AB, samt ytterligare företag.