Safety & Security Tests Arenas arbete genomsyras av vad som i projektet kallas hållbarhetsaspekter. Aspekterna innebär ett övergripande fokus på viktiga värden så som jämställdhet, jämlikhet, ickediskriminering och miljömedvetenhet.

En jämställdhetsplan har tagits fram inom projektet som har blivit granskad och godkänd av genusforskare vid Umeå Universitet. Den lägger grunden för jämställdhetsarbetet som görs i projektet samt ger vägvisning för hur jämställdhet integreras och förklarar hur jämställdhet gynnar projektets resultat. Projektets samarbetspartners har med sina individuella jämställdhetspolicies hittat gemensamma beröringspunkter för relevanta jämställdhetsprinciper för Safety and Security Test Arena. Dessa är;

  • Det ska inte förekomma skillnader på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck eller ålder, vad gäller arbetsförhållanden, inflytande och möjligheter att utveckla sina idéer inom projektet. Arbetsmiljön i projektet ska vara välkomnande och alla projektmedarbetare ska göras delaktiga i vårt lika villkorsarbete.
  • Ingen projektmedarbetare eller deltagare i våra aktiviteter ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling.
  • Vi ska sträva efter ökad mångfald inom projektet och bland deltagarna i våra aktiviteter.
  • Vi ska underlätta för projektmedarbetare och deltagare i våra aktiviteter att förena arbete och föräldraskap, bl.a. genom en positiv inställning, ett till viss del flexibelt arbetssätt, samt när det är möjligt erbjuda möjligheten att delta i aktiviteter på distans.
  • Tillgänglighet och andra frågor som rör lika villkor ska beaktas vid planering och genomförande av våra aktiviteter.
  • Medarbetarna i projektet ska ha kunskap om diskrimineringslagen, normer, normkritik och normsamverkan samt denna plan

Alla enskilda aktiviteter arbetar med åtgärderna kontinuerligt. Bland annat har aktivitet 6 i sitt arbete med virtuella scenarier använt sig av en jämn könsfördelning samt ofta använt kvinnliga räddningsledare, som i verkligheten är underrepresenterade. Samtliga aktivitetsledare rapporterar att de försöker begränsa resor i både antal och distans, koordinera samordning då det är möjligt, och på andra sätt aktivt medverka för att projektet inte ska ha ett större miljöavtryck än nödvändigt.

I december 2018 höll projektet en medborgarworkshop tillsammans med Mittuniversitetet, dit personer med olika erfarenheter och bakgrunder bjöds in för att diskutera sina möjligheter att inhämta information och hantera vardagen under kriser. Syftet var att lyfta fram utmaningarna som finns för krishanteringsaktörer/blåljuspersonal att bistå människor med funktionsvariation och särskilda behov. Dessutom resonerades det kring hur projektet relaterar till dessa utmaningar i utvecklingen av olika produkter och tjänster.

Safety and Security Test Arena är stolta över de värden som integreras i projektet och bidrar till goda resultat för såväl projektet som samhället i stort.