Safety & Security Tests Arenas arbete genomsyrades av vad som i projektet kallades hållbarhetsaspekter. Aspekterna innebär ett övergripande fokus på viktiga värden så som jämställdhet, jämlikhet, ickediskriminering och miljömedvetenhet.

En jämställdhetsplan togs fram inom projektet och blev granskad och godkänd av genusforskare vid Umeå Universitet. Den la grunden för jämställdhetsarbetet som gjordes i projektet samt gav vägvisning för hur jämställdhet bör integreras och förklarade hur jämställdhet gynnar projektresultat. Projektets samarbetspartners hittade med sina individuella jämställdhetspolicies gemensamma beröringspunkter för relevanta jämställdhetsprinciper för Safety & Security Test Arena. Dessa var;

  • Det ska inte förekomma skillnader på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck eller ålder, vad gäller arbetsförhållanden, inflytande och möjligheter att utveckla sina idéer inom projektet. Arbetsmiljön i projektet ska vara välkomnande och alla projektmedarbetare ska göras delaktiga i vårt lika villkorsarbete.
  • Ingen projektmedarbetare eller deltagare i våra aktiviteter ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling.
  • Vi ska sträva efter ökad mångfald inom projektet och bland deltagarna i våra aktiviteter.
  • Vi ska underlätta för projektmedarbetare och deltagare i våra aktiviteter att förena arbete och föräldraskap, bl.a. genom en positiv inställning, ett till viss del flexibelt arbetssätt, samt när det är möjligt erbjuda möjligheten att delta i aktiviteter på distans.
  • Tillgänglighet och andra frågor som rör lika villkor ska beaktas vid planering och genomförande av våra aktiviteter.
  • Medarbetarna i projektet ska ha kunskap om diskrimineringslagen, normer, normkritik och normsamverkan samt denna plan

Alla enskilda aktiviteter arbetade med åtgärderna kontinuerligt. Bland annat använde sig Aktivitet 6 av en jämn könsfördelning samt ofta använt kvinnliga räddningsledare i sitt arbete med virtuella scenarier, som i verkligheten är underrepresenterade. Samtliga aktivitetsledare rapporterade att de försökte begränsa resor i både antal och distans, koordinera samordning då det var möjligt, och på andra sätt aktivt medverka för att projektet inte skulle ha ett större miljöavtryck än nödvändigt.

I december 2018 höll projektet en medborgarworkshop tillsammans med Mittuniversitetet, dit personer med olika erfarenheter och bakgrunder bjöds in för att diskutera sina möjligheter att inhämta information och hantera vardagen under kriser. Syftet var att lyfta fram utmaningarna som finns för krishanteringsaktörer/blåljuspersonal att bistå människor med funktionsvariation och särskilda behov. Dessutom resonerades det kring hur projektet relaterar till dessa utmaningar i utvecklingen av olika produkter och tjänster.

Safety & Security Test Arena är stolta över de värden som integrerades i projektet och bidrog till goda resultat för såväl projektet som samhället i stort.