Projektorganisation

S&S Test Arena var ett samverkansprojekt med tio samarbetspartners. Projektet koordinerades av Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet.

Projektledning

Projektet bestod av en projektledningsfunktion som stod för själva styrningen av projektet och en arbetsledningsfunktion som innehade uppgiften att realisera projektets syfte. Projektledningsgruppen leddes av projektledaren som ansvarade för att delaktiviteterna utfördes på ett sätt så att resultaten bidrog till projektets gemensamma målsättningar. Som stöd till projektledaren fanns en projektsamordnare och en projektekonom, samt ytterligare stödfunktioner som t.ex. upphandling, IT och UmU Holding AB. S&S Test Arena hade även en extern utvärderare.

Förutom projektledningsgruppen fanns en arbetsledningsgrupp som bestod av aktivitetsledare som ansvarade för de enskilda aktiviteterna och rapportering till projektledaren. Aktivitetsledarna såg till att projektets forsknings- och utvecklingsaktiviteter genomfördes. Det dagliga operationella ansvaret för projektets helhet och dess interna samverkan låg hos projektledaren tillsammans med aktivitetsledarna.

Styrgrupp

Projektets styrgrupp utgjordes av representanter från projektets samtliga parter och projektledaren. Styrgruppen var projektets beslutande organ och det forum som fattade långsiktiga och strategiska beslut gällande projektets framskridande.

Referensgrupp

Referensgruppen bidrog genom sina medlemmar med erfarenhet, kompetens och nätverk. Referensgruppen fungerade som stöd och kompass under hela projektprocessen. Referensgruppen bestod av följande individer:

  • Erna Danielsson, docent i sociologi och verksam vid Mittuniversitet i Östersund. Danielsson har tidigare arbetat med ledarskap vid försvarshögskolan, men arbetar nu med sektorövergripande samverkan i krishantering och medverkar i ett flertal projekt inom området. Hon ansvarar även för det Risk & Krislabb som nyligen invigdes vid Mittuniversitetet.
  • Karina Folkesson har en bakgrund som journalist och har bland annat arbetat för SVT en längre period samt drivit eget företag inom media. Hon var tidigare regionchef för Svenskt Näringsliv med ansvar för verksamheten i Västerbottens län. Folkesson arbetar nu som moderator m.m. i eget företag.
  • Åsa Ljungquist är utredare på Socialstyrelsen och arbetar på krisberedskapsenheten sedan 2003. Hennes ansvarsområden är bland annat farliga ämnen (CBRNE), beredskapslager, läkemedel och antidoter. Ljungquist är sjuksköterska i grunden, samt vårdlärare med inriktning mot akutsjukvård och katastrofmedicin.
  • Åke Sellström, docent i histologi, är forskare i grunden och var den som grundade Europeiska CBRNE-centret. Efter en tid som chef på FOI i Umeå har Sellström arbetat som vapeninspektör åt FN och lett flera internationella uppdrag. Han är numera pensionär.
  • Lars Wahlberg är områdeschef för polisen i Västerbotten. Han har lång erfarenhet inom polisen och varit ansvarig för verksamheten på olika nivåer. Utöver hans chefsuppdrag arbetar Wahlberg även med strategisk chefs- och medarbetarutveckling på regional och nationell nivå.
  • Henrik Larsson är enhetschef för räddningstjänstenheten på MSB. Han har tidigare jobbat som säkerhetssamordnare i Arvika kommun och i Karlstadsregionens räddningstjänstförbund. Larsson är utbildad yrkesofficer och har tidigare varit bataljonschef.