Till projektet hör en styrgrupp, vars medlemmar utgörs av representanter från projektets samtliga samverkande parter och projektledaren. Styrgruppen är projektets beslutande organ och det forum som fattar långsiktiga och strategiska beslut gällande projektets framskridande.

Projektet har även referensgrupp, vars medlemmar bidrar med erfarenhet, kompetens, och nätverk som fungerar som stöd och kompass för projektets ledning och verksamhet. Referensgruppen består av följande individer:

Erna Danielsson, docent i sociologi och verksam vid Mittuniversitet i Östersund. Danielsson har tidigare arbetat med ledarskap vid försvarshögskolan, men arbetar nu med sektorövergripande samverkan i krishantering och medverkar i ett flertal projekt inom området. Hon ansvarar även för det Risk & Krislabb som nyligen invigdes vid Mittuniversitetet.

Karina Folkesson har en bakgrund som journalist och har bland annat arbetat för SVT en längre period samt drivit eget företag inom media. Hon är numera regionchef för Svenskt Näringsliv och ansvarar för verksamheten i Västerbottens län.

Åsa Ljungquist är utredare på Socialstyrelsen och arbetar på krisberedskapsenheten sedan 2003. Hennes ansvarsområden är bland annat farliga ämnen (CBRNE), beredskapslager, läkemedel och antidoter. Ljungquist är sjuksköterska i grunden, samt vårdlärare med inriktning mot akutsjukvård och katastrofmedicin.

Åke Sellström, docent i histologi, är forskare i grunden och var den som grundade Europeiska CBRNE-centret. Efter en tid som chef på FOI i Umeå har Sellström arbetat som vapeninspektör åt FN och lett flera internationella uppdrag. Han är numera pensionär.

Lars Wahlberg är områdeschef för polisen i Västerbotten. Han har lång erfarenhet inom polisen och varit ansvarig för verksamheten på olika nivåer. Utöver hans chefsuppdrag arbetar Wahlberg även med strategisk chefs- och medarbetarutveckling på regional och nationell nivå.

Jan Wisén är biträdande chef på avdelningen för utveckling av beredskap hos MSB. Han arbetade tidigare som brandchef för Storstockholms, Stockholms respektive Södra Roslagens brandförsvar under en längre tid och har bred erfarenhet inom säkerhet och samhällsskydd.