Resultat

  • Aktivitet 4 har tagit fram en övningsmodell med digitalt förberedelseverktyg och strukturerad reflektion. Övningsmodellen har testats vid ett antal samverkansövningar och förfinas efter varje testomgång. Tanken är att detta lärande på sikt ska bidra till en ökad samverkan mellan blåljuspersonal vid verkliga skadehändelser.
  • Aktivitet 5 har syftet att ta fram ett utbildningsprogram för räddning i underjordsmiljö, vilket riktar sig till blåljus- och gruvpersonal. Inom ramen för utvecklingen av utbildningsprogrammet har aktiviteten tagit fram ett antal prototyper. Dessa är en ledningstavla för samordning av ledning vid skadehändelser, insatsplaner för sjukvården, samt en behovsbaserad utbildning för bergarbetare i första hjälpen. Dessa prototyper har testats vid flertalet övningar, bl.a. gruvövning Lukas. Dessutom finns ett flertal vetenskapliga publikationer, vilka presenterar forskningsresultat kring bl.a. bergarbetares beredskap att ta hand om skadade kollegor innan ambulans och räddningstjänst har kommit på plats. Inom projektet ingår också forskning angående skadehändelser och räddningsinsatser i tunnelmiljö, där bland annat det prehospitala omhändertagandet studeras.
  • Aktivitet 6 har designat ett scenario för virtuell simulering vid insatsledning inom blåljusorganisationerna. Det virtuella scenariot har bland annat testats på polisstuderande och räddningsledarstuderande. Detta har gett värdefulla erfarenheter, inte minst om hur virtuell simulering kan användas som pedagogiskt verktyg inom befintliga utbildningar.
  • Aktivitet 7 har tagit fram en första simulator för utryckningskörning för ambulanspersonal, vilken ska testas inom kort. Arbete har också påbörjats med att utforma undersökningar för att validera träningsffekter (stressreducering och riskmedvetande).
  • Aktivitet 9 har utvecklat en prototyp av en värmemadrass. Tester har bland annat genomförts med vårdpersonal och patienter i syfte att utvärdera värmemadrassens användarvänlighet och patienttillfredsställelse. Nyttan av produkten har skattats högt av de patienter och vårdgivare som hittills har testat den.
  • Baserat på projektets samlade kunskap och erfarenhet av utvärdering har aktivitet 11 arbetat fram ett test- och valideringskoncept, som ska guida S&S Test Arenas framtida verksamhet. Förutom de ovan nämnda produkttesterna och samverkansövningarna (se exempelvis artikel i Samverkan 112), har ett antal workshops genomförts, bl.a. om utvärderingar och Intellectual Property Rights. I våras arrangerades en workshop om test- och valideringsverktyg för produkter och tjänster inom säkerhetsbranschen.

Publikationer/leveranser

Aktivitet 4 –  utvärdering av samverkansövning 2, oktober 2017. Under övningen sammanfördes yrkesverksam personal från akutsjukvården Västerbotten (ambulans), räddningstjänsten Västerbotten, och Polisregion nord, för övning i olika scenarier. Syftet med övningen var att testa lärandemodeller som innehåller strukturerad förberedelse och flera faser av efterbearbetning (reflektion).

Aktivitet 4 – Preparation Phase in a Live Simulation Model (länk till abstract),  D. Sjöberg, C. Lindgren, E. Åström (2018), ICERI2018 Proceedings, pp. 7339-7344. doi: 10.21125/iceri.2018.0302

Aktivitet 5 –PREPAREDNESS FOR MINING INJURY INCIDENTS: INTERVIEWS WITH SWEDISH RESCUERS, av Sofia Karlsson, Lina Gyllencreutz, Gunnar Engström, Ulf Björnstig och Britt-Inger Saveman. Rapporten presenterar resultatet av fokusgruppintervjuer som genomfördes från oktober 2015 t.o.m. april 2016. Fokusgrupperna bestod av personal från gruva, räddningstjänst och ambulans, och syftet med studien var att undersöka personernas tankar, känslor och handlingar gällande hantering av personskador som kan hända under jord i en gruva, vid exempelvis trafikolycka, brand och ras.

Aktivitet 5 – Mass Casualty Incidents in the Underground Mining Industry: Applying the Haddon Matrix on an Integrative Literature Review, en litteraturstudie kring masskadehändelser i underjordsgruvor, av Karl Gunnar Engström, John Angrén, Ulf Björnstig, Britt-Inger Saveman.

Aktivitet 7 –  Kritiska händelser vid utryckningskörning, kandidatuppsats av Susanne Axelsson och Mia Mörtvik.

Presentationer

Utvärdering av aktiviteten, av David Sjöberg, Umeå universitet. Presentation från Workshop om utvärdering, 19 mars 2018.

Validitet i utvärderingar, av Miguel Inzunza, Umeå universitet. Presentation från Workshop om utvärdering, 19 mars 2018.

Utvärdering: subjektiva och objektiva mått, av Ulrich Olofsson, Umeå universitet. Presentation från Workshop om utvärdering, 19 mars 2018.