Risk- och krisforskningscentrum vid Mittuniversitetet i Östersund tillsammans med Safety & Security Test Arena, som leds av Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet, genomför ett projekt med syfte att utveckla nya modeller för krisövningar för att på sikt öka samhällets krishanteringsförmåga. Detta arbete görs i samverkan med samhällets offentliga och privata krishanteringsaktörer. Vi söker nu deltagare till en workshop inom projektet!

Trots att kunskap finns om människors olika behov, villkor och förutsättningar vid kriser så beaktas nästan aldrig dessa frågor vid planeringen av krisövningar. Oftast ses allmänheten som en homogen grupp som inte har någon ålder, etnicitet, funktionshinder eller andra drag som skulle kunna påverka möjligheterna att inhämta information eller att hantera vardagen under en kris. Vi är därför intresserade av personer med olika erfarenheter och bakgrunder för deltagande i studien för att få en bred representation av befolkningen.

Deltagandet går ut på att i en workshop med ca 8 andra deltagare bidra med tankar, efterenheter och reflektioner kring olika krisscenarier. Exempelvis kan det handla om hur deltagaren skulle hantera att bli isolerad p.g.a. ett kraftigt oväder. Inga hemska bilder eller liknande kommer att visas. Workshopen tar ca 2,5 timme och kommer att spelas in. De som deltar behöver inte förbereda sig och inga personuppgifter kommer att samlas in.

Förutsättningar för att delta:

  • Minst 18 år
  • Förstå och göra sig förstådd på svenska, att kunna skriva är inte nödvändigt
  • Diskutera tillsammans med andra i grupp

Deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet, utan att ange varför. Att visa intresse eller ställa frågor betyder inte att du sedan måste delta.

Är du eller någon du känner intresserad?

Välj mellan två tillfällen: måndag 10 dec kl. 17:00 – 19:00 eller tisdag 11 dec kl. 09:30 – 11:30.

Båda tillfällen äger rum på campus i Umeå, i fokusmiljön i KBC-huset plan 3. Teckentolk finns. Vi bjuder på fika!

Anmäl dig senast måndag 3 dec till

Svenja Stöven, svenja.stoven@umu.se, tel. 090-786 7846 eller Johanna Bazarschi, johanna.bazarschi@umu.se, tel. 090-786 5578

Forskningshuvudman för studien är Mittuniversitetet, 831 25 Östersund. Ansvarig forskare för studien är docent Erna Danielsson. Vid frågor om studien, kontakta erna.danielsson@miun.se, tel. 010-142 81 32